Posts

A Biblia alapjai (1)

Meglássátok, hogy senki ne legyen, a ki bennetek zsákmányt vet a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint, a világ elemi tanításai szerint, és nem a Krisztus szerint való: Mert Ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, És ti Ő benne vagytok bételjesedve, a ki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak; A kiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkezvén az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében; Eltemettetvén Ő vele együtt a keresztségben, a kiben egyetemben fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, a ki feltámasztá Őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket, Az által, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, a mely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára; Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában: Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, a melyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. És nem ragaszkodván a Főhöz, a Kiből az egész test, a kapcsok és kötelek által segedelmet vévén és egybeszerkesztetvén, nevekedik az Isten szerint való nevekedéssel. Ha meghalván a Krisztussal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, miért terheltetitek magatokat, mintha e világban élők volnátok, efféle rendelésekkel: Ne fogd meg, meg se kóstold, még csak ne is illesd. (Amik mind a velük való élés által elfogyasztásra vannak rendelve), az emberek parancsolatai és tanításai szerint? A melyek bölcsességnek látszanak ugyan a magaválasztotta istentiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében; de nincs bennük semmi becsülni való, mivelhogy a test hízlalására valók.  Kolossébeliekhez írt levél 2:8-23  - Hamarosan azokkal a bibliai alapokkal fogunk foglalkozni, amelyek nélkülözhetetlenek a napi életünkhöz. A fenti igerészben is ott van egy (lásd vastag betűs részt). Természetesen pár mondatban meg fogjuk magyarázni, hogy miért gondoljuk ezeket a részeket a biblia alapjainak.

A megbotránkozás köve

... a pogányok, a kik az igazságot nem követték, az igazságot elnyerték, még pedig a hitből való igazságot; Izráel ellenben, mely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem cselekedetek útján akarták azt elérni, és beleütköztek a megütközés kövébe, amint meg van írva: Ímé megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba; és a ki hisz benne, nem szégyenül meg. Róm. 9:31-3

A KMA általában a nem-hívők szemszögéből kutatja az igerészek mondanivalóját. Mit gondolhat egy nem-hívő, ha ezt a fenti igerészt látja? Az első, ami szembeötlik, az a megbotránkozás sziklája, ami (aki) nem más, mint Jézus. Még nem volt a földön ember, aki ekkora megbotránkozást és széthúzást hozott volna, mint Jézus. Persze, vannak vallás-háborúk, főleg a főbb vallások között, de az egyetemes célja ennek igazából a kereszténység ellehetetlenítése és kiírtása. És mivel az egyház nem volt hajlandó hirdetni a megbotránkozás kövét Európán kívül (csak elenyészően, de nem egyetemesen), ezért az Úr e népeket idevonzotta, és most millió számra érkeznek. Persze mindenki meg van ijedve, még a keresztények is, elfelejtve, hogy mit mondott Jézus: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek: és veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Máté 28:18-20Tehát Jézusnál van minden hatalom, és nem másnál. Most elözönlik Európát azok a népek, akik eddig nem hallottak Jézusról. Sokan kereszténynek hazudják magukat magán vagy politikai okokból, de végtére a boszorkánykirálynő*** is így tért meg, nemigaz? Bejött a gyülekezetbe, hogy pusztítson, és akkor szállt le rá Isten szeretete és kegyelme. Mert Jézus begyűjti az övéit (akik hisznek vagy hinni akarnak a teljes igazságban) és egyet sem veszít el közülük (Jn 18:9).

*** http://filmnet7.com/fn5/137-boszorkanykanyar     Jn 18:9:  ...Azok közül, akiket nekem adtál, senkit sem vesztettem el.

Napi ige

Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.  Jakab 1:12

Napi Ige

Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert a ki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. Mert ez: Ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, hamis tanubizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az ígében foglaltatik egybe: Szeressed felebarátodat mint temagadat. A szeretet nem illeti gonoszszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.  Róm. 13:8-10

Okt. 13 2017

Ide olyan bejegyzések jönnek, amelyek a mindennapi életünkben merülhetnek fel. Legyen az bibliai szöveg, lehetséges magyarázatok bizonyos helyzetekre, kérések Isten felé vagy bármiféle (bibliai) reakció a társadalmi vagy politikai kérdésekre. Ha van valami hozzáfűzni valód, küld el emailben.

Mai filmajánlat

Képzelj el egy szirti sast, aki felnevelte fiókáját. Fent a szirteken. Kirepülésre csak egyetlen mód van: elkezdi szétszedni a fióka alatt a fészket. A fióka mindezt rémülten nézi.Ha megnézed ezt a filmet, akkor a fotel, amiben üldögélni szoktál, teljesen össze fog omlani alattad (ha van ilyen az életedben).2008-ban megjelent egy film Isten Újja címen. A célja csodák bemutatása volt. A végére rájöttünk, hogy csodák csak akkor történnek, ha szeretet motiválja őket.Ezért Darren Wilson elhatározta, hogy készít egy filmet ami próbára teszi a szeretetet. Ami most következik, az egy utazás a sötétség birodalmába keresve a szeretetet...http://www.kma-hu.com/kereszteny-filmek/223-mindent-elsopro-szerelem