Nincsen kárhoztatásod...

Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint (Szellemben).  Rm 8:1
 
Ha jól belegondolunk, nem is kellett volna hogy legyen bármiféle kárhoztatás (az a lény kárhoztat, aki már eleve kárhozatra van ítélve), mert valójában az ördög követte el a bűnt, az embereken keresztül.
Nézzük az első bűnt:
A kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett vala, és monda az asszonynak: Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És monda az asszony a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk; De annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten: abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És monda a kígyó az asszonynak: Bizony nem haltok meg; (1Móz. 3:1-4)


 
Tehát itt feketén-fehéren egy félrevezetésről volt szó: "Bizony nem haltok meg".
És amikor az első emberpár elkövette a bűnt tudatlanságukban, utána jött a vádlás és kárhoztatás a mai napig. Sátán azt kéri számon mindenkitől, amit lényegében ő követett el. 


Az első emberpáron még nem igen látszanak a kárhoztatás jelei.

 
Tehát ha kárhoztatás ér téged, nyugodtan visszautasíthatod (ha meg vagy váltva ettől), mert még akkor is, ha elkövettünk bizonyos bűnöket az életünkben, ez nem mérhető ahhoz, ami a Sátán kezéhez tapad. Sok milliárdnyi emberélet, erőszak, rablás, kínzás, lopás, istenkáromlás és társai. Mérhetetlen. És tudatos. Az ember szinte nem is tehet arról, hogy bűnbe esett (Ádám és Éva), vagy az utánajövők, akik beleszülettek a bűnbe, örökölték a szellemi halált. Halottak voltunk vétkeink által, mondja az Efezusi levél 2. Mit lehet számon kérni egy halottól? Azt hogy halott? Semmiképpen.
Jézus azt mondta a keresztfán: bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek (Lk 23:34).


Mekkora a különbség az első és az utolsó emberek között! Az utolsó emberből egy (élő)halott ember lett.
Jézus pedig kinyújtván kezét, illeté azt, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozék tőle a bélpoklosság (lepra). Lk 5:13

Az örökölt bűn és a velejáró kárhoztatás leprássá tett sokakat, mint a képen is látható. Ezt a betegséget még Elizeus sem tudta meggyógyítani (csak egyszer: Lk 4:27). Jézus viszont minden bűnünket (a velejáró kárhoztatással együtt) és betegségünket felvitte a keresztre (Ézs. 53). Ha befogadod Jézust, ha elfogadod a megváltást, új teremtés leszel.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden. 2Kor 5:17
A Légion nevű megszállott sem tudta, mit cselekszik, de azt az egy dolgot mégis megtette, amit Isten számon fog kérni mindenkitől. Ez pedig nem más, mint a megváltás elfogadása. Nem azért fognak elítélni, mert a tengerben hánykolódtál, űzött vadként, fuldokolva, félig halottan.
Azt fogják tőled számon kérni, hogy elfogadtad-e a mentőkötelet, befogadtad-e Jézust?
Sátán ugyanígy választás előtt állt: megmarad Isten szolgáló főangyalának vagy hátat fordít neki.
Ő már választott, de mi a helyzet veled, kedves barátom?
Mert csak egyetlen lény van, aki számon kérheti tőlünk a cselekedeteinket, és az Isten maga. Azt is csak akkor, amikor elérkezik az ítélet napja.
A pokol ki fogja adni a lakóit (tehát nem teljesen igazak azok a prédikációk, hogy a pokolból már nincsen kiút***), és mindenki meg lesz ítéltetve. Tehát valószínűleg lesz olyan, aki kegyelmet fog nyerni utólag. Mert különben mi értelme lenne a megítéltetésnek?
De én a te helyedben nem várnék erre, ha még mindig Krisztus nélkül tengeted az életedet.
Jn 14,6
Mert neked is ezt mondja Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak  én általam. Jn 14:6
 
 
 
*** És a tenger kiadja a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadja a halottakat, a kik ő náluk voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. Jel 20:13-14
 
 
 
 
Jézus és a Hófehérke


Jézus és a HófehérkeAz emberek többsége szerint Jézus egy királyfi, aki megpróbálta felvenni [ ... ]

Tovább...
Kifogytam a kifogásokból
Kifogytam a kifogásokból, nincs más hátra, csak a megtérés.

Tovább...
Az örök élet hív téged is


Az örök élet hív téged isNe hidd, hogy kihagytak, [ ... ]

Tovább...